წესები და პირობები

ინფორმაცია განახლებულია 2020-10-25 22:09:34

მომხმარებელთა პირადი საბანკო მონაცემების შეყვანა ხდება უშუალოდ ბანკის საგადახდო ვებ-გვერდზე, რაც სრულად უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვასა და უსაფრთხოებას. თქვენი კონფედენციალურობა დაცულია.

წესები და პირობები

ვებ გვერდი www.at100.ge წარმოადგენს შპს “ათ100“-ის (ს/ნ 400288050) საკუთრებას.

1.ზოგადი პირობები

ტერმინთა განმარტება: ჩვენ - შპს "ათ100 " თქვენ - პირი, რომელიც შედის ვებგვერდზე. ასევე იურიდიული პირი, რომლის სახელითაც ფიზიკური პირი შედის ვებგვერდზე; ვებგვერდით სარგებლობისას თქვენ : · ადასტურებთ, რომ ხართსრულწლოვანი 18 წელს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი, ან 16 წელს მიღწეული პირი და გაქვთ ნებართვა შესაბამისი პირებისაგან მიიღოთ ვებ გვერდის საშუალებით მომსახურება და განკარგოთ შესაბამისი თანხები; · დაიცავთ თქვენი პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას და კონფიდენციალურობას, არ გაუმჟღავნებთ მესამე პირს თქვენი გვერდის უსაფრთხოების ანგარიშებს, რათა დაცული იყოს თქვენი კონფიდენციალურობა. · არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებებს, რომელიც ითვალისწინებს სხვა მომხმარებლის პირადი ან კონფიდენციალური ინფორმაციის, ანგარიშის უსაფრთხოების კოდების გაგებას და სხვა მომხმარებლის პირადი გვედრდის მართვას. · არ გაასაღებთ თავს სხვა მომხმარებლად, არ გამოიყენებთ სხვა მომხმარებლის პირად მონაცემებს და სხვა მომხარებლის გვერდს; · არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვებგ ვერდის ან მომსახურების გამართულ ფუნქციონირებას.

2. რეგისტრაცია

· პროდუქტის შეძენა შესაძლებელია საიტზე პროდუქტის შეკვეთის საფუძველზე · რეგისტრაციის შემთხვევაში თქვენ ვალდებული ხართ წარადგინოთ მხოლოდ ზუსტი, სრული სარეგისტრაციო ინფორმაცია, და მოახდენთ ამ ინფორმაციის განახლებას თუ ის შეიცვლება. დარეგისტრირებისას თქვენ მიიღებთ ინდივიდუალურ უფლებას სისტემაში შესვლისთვის (თქვენი სახელით, პირადი ნომრით, პაროლით... და ა.შ. ) ვებგვერდზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით სარგებლობა თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე. ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, თქვენ არ აქვთ უფლება დარეგისტრირდნენ ანგარიშის გასახსნელად. არც თქვენ შეგიძლიათ რომელიმე ამ პირს დაავალოთ თქვენი ანგარიშით სარგებლობა თქვენს ნაცვლად.

3. მომსახურების მიღებისა და ვებგვერდის გამოყენების პირობები მომსახურების მიღება შეზღუდვები ვებგვერდის გამოყენებაზე ვებ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენგან ვერ მიიღებთ იმ მომსახურებას, რომელიც ჩვენი აზრით არღვევს კანონმდებლობას. ამასთანავე, თქვენ გეკრძალებათ ჩვენს ვებ გვერდზე არასანქცირებული შესვლა, პაროლის არასათანადო გამოყენება ან ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის არასათანადო გამოყენება. თქვენ თანხმობას აცხადებთ იმაზე, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს თქვენს მიერ ვებგ ვერდზე მიწოდებული ინფორმაცია გავუმჟღავნოთ და გადავცეთ:

1. ჩვენს კომპანიაში მომუშავე ნებისმიერ პირს და მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს

2. ნებისმიერ სხვა პირს ან ორგანიზაციას თქვენი თანხმობის შემთხვევაში;

3. შესაბამის პირს ან ორგანოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ინფორმაციის გაცემის უფლების ვალდებულების არსებობისას. თქვენს მიერ ამ ვებ გვერდით სარგებლობა ან მასზე ინფორმაციის მიწოდება მიიჩნევა თქვენ მიერ ინფორმაციის ასეთ გადაცემაზე თანხმობად. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ ვებ გვერდზე შესვლა შეუძლებელია, შეფერხებულია ან შეზღუდულია, არსებობს იმის შესაძლებლობა რომ ვერ მიიღოთ მომსახურება და ონლაინ ანგარიშსწორებაც დასრულდეს წარმუმატებლად. გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით ასეთ შემთხვევაში ვალდებული ხართ თავი შეიკავოთ ვებ გვერდის გამოყენებისაგან. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გარემოებების მიუხედავად თქვენ მაინც აგრძელებთ ვებგვერდით სარგებლობას, დამდგარ შედეგებზე და რისკზე პასუხიმგებელი ხართ თქვენ.

4. თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ჩვენს მიერ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას · თქვენი შეკვეთის დასამუშავებლად; · მომსახურების შესასრულებლად · მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით ზოგად ბაზაში; · ვებ გვერდის მართვისთვის; · ან თქვენთან დასაკონტაქლტებლად და იმ ინფომრაციის მოსაწოდებლად, რომელიც შესაძლებელია თქვენთვის იყოს საინტერესო. არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია. არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომელიც არ ახდენს კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიკაციას. ამ სახის ინფორმაცია შეიძლება მოიცავდეს იმ ბრაუზერის სახეობას, რომელსაც თქვენ იყენებთ და თქვენი ინტერნეტ პროტოკოლის „IP" მისამართს. ჩვენ ან/და ჩვენს მიერ უფლებამოსილ მესამე მხარე მომსახურების პროვაიდერებს და მარეკლამირებელ პირებს შეუძლიათ ავტომატურად მიიღონ ეს ინფორმაცია იმ დროს, როდესაც თქვენ იმყოფებით ჩვენს ვებგვერდზე. არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის გაცემა გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეიძლება გავანდოთ ან მივაწოდოთ არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ჩვენს პარტნიორებს. ყოველივე ზემოაღნიშნული გამიზნულია თქვენს მიერ მისაღები მომსახურების გასაუმჯობესებლად. ინფორმაციის განახლება და შეცვლა თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ნებისმიერი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ვებ გვერდზე თქვენი ანგარიშის შესაბამის განყოფილებაში შესვლით. თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენს ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის წაშლა. თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ძველ ტრანზაქციებს, თქვენ ვერ წაშლით ინფორმაციას, რომელიც გულისხმობს ვებ გვერდზე უკვე განხორციელებულ ძველ ტრანზაქციებს. ინფორმაციის დარეზერვების მიზნით, ჩვენ შესაძლოა მოგვიხდეს მთელი თქვენი ინფორმაციის წაშლა. თქვენი ბარათის ინფორმაცია არ ინხება ჩვენს ვებგვერდზე, არამედ განთავსებულია დაცულ გვერდზე, რომელსაც უზრუნველყოფს და მართავს ჩვენი პარტნიორი ბანკი. ამ უკანასკნელს საკუთარი ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა აქვს, რომელიც ჩვენი კონტროლის სფეროს არ წარმოადგენს.

5. ონლაინ შესყიდვები-შესყიდვის პროცედურა შეკვეთების მიღება ხდება ყოველ დღე ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის განსხვავებულ დროებში. საიტზე განთვსებულ ბანერზე წარმოდგენილი გრაფიკის მიხედვით. ინტერნეტ შესყიდვისთვის უნდა აირჩიოთ სასურველი პროდუქტი და ჩაყაროთ კალათში; ჩვენი ვებ გვერდიდან პროდუქტის ონლაინ შეძენა შესაძლებელია როგორც ვებ გვერდზე რეგისტრაციით ასევე რეგისტრაციის გარეშეც. მარტივი ძებნისთვის საძიებო სიტყვა ჩაწერეთ ველში „ძებნა:"

6. ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს შემდეგი მეთოდებით:

  1.  წინასწარი ონლაინ გადახდა ბარათით, (როგორ კომპანიებისთვის ასევე ფიზიკური პირებისთვის) ამ შემთხვევაში თქვენ საშუალება გექნებათ ჩვენს საიტზე გადაიხადოთ Visa / Mastercard ნებისმიერი ელექტრონული ბარათით. შეგახსენებთ, რომ თქვენი პირადი საბანკო მონაცემების შეყვანა ხდება უშუალოდ ბანკის ვებ-გვერდზე, რაც სრულად უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვას და უსაფრთხოებას.
  2.  შეკვეთის ღირებულების წინასწარი ჩარიცვხა ჩვენს ანგარიშზე, ბანკის, ინტერნეტ ბანკინგის ან სფრაფი ჩარიცხივის აპარატის მეშვეობით. (როგორ კომპანიებისთვის ასევე ფიზიკური პირებისთვის
  3.  ასევე ჩვენს ვებ გვერდზე მოქმედებს ონლაინ განვადება. თუ თქვენს მიერ შერჩეული ბანკის მიერ მოხდა სასურველი პროდუქტის ღირებულების განვადებით დამტკიცება. შეძენის განხორციელება შესაძლებელია ნებისმიერ დღეს, 24 საათის განმავლობაში.

7. მიღება-მიწოდება ვებ გვერდის საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიწოდება ხელმისაწვდომია მთელი საქართველოს მასშტაბით. თბილისის მასშტაბით, შეკვეთილი პროდუქციის მიწოდება ხორციელდება შეკვეთის მიღებიდან მომდევნო სამუშაო დღეს. რეგიონებში, შეკვეთის მიღებიდან 2-3 სამუშაო დღის განმავლობაში (გარდა მაღალმთიანებისა) არასრული საკონტაქტო ინფორმაციის, არაზუსტი მისამართის და მოწოდების ინტრუქციების არსებობის შემთხვევაში, პროდუქციის მიწოდების შეფერხებაზე/შეუსრულებლობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს. ასეთ შემთხვევებში შესაძლებელია შეკვეთის მიწოდება დაზუსტებულ რეალურ მისამართზე განხორციელდეს მეორედ, თუ თქვენ დამატებით გადაიხდით მიტანის საფასურს. შეკვეთის გაგზავნა-მიწოდება ხორციელდება ორშაბათიდან-შაბათის ჩათვლით.

8. შეკვეთის გაუქმება ჩვენ შეიძლება გავაუქმოთ შეკვეთა თუ რომელიმე პროდუქტი არ არის ხელმისაწვდომი რაიმე მიზეზის გამო. ჩვენ გაცნობებთ ამის შესახებ და დავაბრუნებთ თანხას, რომელიც თქვენ გადაიხადეთ. თანხა უკან ბრუნდება სრულად, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვერ გაწვდით თქვენს მიერ შეძენილ პროდუქტს, მისი უქონლობის ან ნებისმიერი სხვა ჩვენი მხრიდან შეფერხების გამო. თქვენ შეკვეთის გაუქმების უფლება არ გაქვთ. მოხმარების წესები და პირობები ნებისმიერ მომხმარებელზე მოქმედებს თანაბრად. ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენი სერვისის ხარისხზე და გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ჩვენი მომსახურების შესახებ. კითხვების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ, მოგვწეროთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე info@at100.ge

მენიუ